Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de verkoop, van Volka, Huizen, Nederland
Inschrijvingsnummer 32155117 bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland

Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle door Volka gesloten verkoopovereenkomsten als verkoper van designmeubelen en diverse consumptiegoederen (hierna: “Volka”).
1.2 Volka accepteert geen algemene voorwaarden van de klant (hierna: “Klant”), behalve indien en voor zover enige voorwaarde of voorwaarden schriftelijk door Volka zijn aanvaard.
1.3 Indien de orderbevestiging van Volka voorwaarden bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleert de voorwaarde in de orderbevestiging van Volka.

 

Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Volka zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening.
2.2 Alle (online) verkopen door Volka worden door Volka schriftelijk bevestigd (per e-mail, digitale bevestiging of per reguliere post) en eventueel goedgekeurd en bevestigd door een digitaal bevestigd verkoopcontract.
2.3 De Klant wordt ook geacht de bestelling van Volka te hebben aanvaard indien hij om uitvoering van de bestelling heeft verzocht.
2.4 Eventuele (order) bevestiging (en) van de Klant die afwijkt van de orderbevestiging van Volka, binden Volka slechts indien Volka dergelijke afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.

 

Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1 De prijs in de orderbevestiging van Volka staat vast en inclusief 21% Nederlandse BTW.
3.2 Alle belastingen en accijnzen van welke aard dan ook, nu of hierna geheven door de overheidsinstantie, hetzij federaal, staats- of lokaal, hetzij direct of indirect, op de verkoop of het transport van enige gedekte goederen, zullen worden betaald en gedragen door de Klant.
3.3 Volka is gerechtigd de prijs met terugwerkende kracht te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging hebben ondergaan. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: productiekosten, grond- en hulpstoffen, energie, producten of materialen die Volka van derden heeft verkregen, belastingen, heffingen, overheidsheffingen, vrachtkosten en verzekeringspremies. Volka zal de Klant van een dergelijke verhoging op de hoogte stellen.
3.4 Verrekening of behoud van betaling door de Klant is niet toegestaan, tenzij Volka schriftelijk heeft bevestigd dat verrekening of retentie van betaling door de Klant is toegestaan.
3.5 Afnemer wordt geacht zonder aanmaning of ingebrekestelling in verzuim te zijn indien hij in gebreke blijft in de betaling. Vertragingsrente kan in rekening worden gebracht tegen een jaarlijks tarief van 12%.
3.6 Volka blijft in alle gevallen zonder enige beperking eigenaar van de goederen tot het moment dat de Klant aan alle toezegging (en) heeft voldaan en de betaling (en) volledig door Volka is ontvangen.
3.7 Na voltooiing worden extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50, - per week) in rekening gebracht voor de winkelwaar als het openstaande factuursaldo niet volledig is betaald en er geen verzendingsregelingen zijn getroffen. binnen tien werkdagen na ontvangst van het product door Volka. De toeslag van 1% wordt elke week berekend totdat de openstaande factuur volledig is betaald en de verzendingsregelingen zijn betaald.
3.8 Volka is gerechtigd een minimum van 100% vooruitbetaling te verlangen bij online verkoop van de goederen.
3.9 Op de goederen van Volka zitten garanties voor de duur van twaalf maanden nadat de Klant de goederen heeft gekocht. Wanneer zich problemen voordoen, behoudt Volka zich het recht voor om te bepalen of vervanging of reparatie het meest geschikt is. Als Volka besluit om aanvullende specifieke garanties te geven met betrekking tot bepaalde goederen, wordt dit duidelijk gemaakt in het bestelformulier. Garanties van Volka zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op:

(1) waterschade aan de goederen van Volka;

(2) schade als gevolg van reparaties door derden zonder toestemming van Volka;

(3) aanpassingen aan de goederen van Volka;

(4) onrechtmatig onderhoud van de goederen van Volka;

(5) indien de goederen van Volka zijn gebruikt voor andere doeleinden dan door Volka bedoeld;

(6) veelvuldig gebruik van de goederen van Volka buiten of in de regen.

 

Levering en vertragingen

4.1 Volka heeft recht op gedeeltelijke verzending van de bestelling. Elke levering kan worden gezien als een afzonderlijk contract. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat goederen door deuren, ramen en / of lift passen. Prijzen zijn exclusief levering per post. De transittijd is afhankelijk van de specifieke situatie.
4.2 Volka is vrijgesteld van de overeengekomen leveringstermijnen en termijnen voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de nakoming wezenlijk verhinderen. Alle moeilijkheden, ongeacht hun aard, de sfeer en het segment van de toeleveringsketen waarin ze zich voordoen, zoals overmacht en overmacht (bijv. Overstroming, ijs, verlies van oogst, enz.) Export- en importbeperkingen, productieproblemen , problemen bij de aanschaf van goederen, verstoring van de activiteiten (uitval van apparatuur of machines, brand, enz.), stakingen, personeelstekort of soortgelijke acties, noodtoestanden of laad- en transportproblemen worden beschouwd als wezenlijke belemmeringen voor de prestaties.
4.3 In geval van een substantiële belemmering van de nakoming op grond van artikel 4.2 is Volka gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding te ontbinden of de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van die belemmering en de tijd die nodig is om aanpassingen te doen of te kunnen leveren. . Indien een dergelijke verlenging langer duurt dan twee maanden, dan mag de klant de overeenkomst ontbinden. Als voortzetting van de overeenkomst voor een van beide partijen onredelijk blijkt voordat de verlengingsperiode is verstreken, kan die partij het contract ontbinden of beëindigen. Volka zal de Klant informeren over de duur van de verlengingsperiode.
4.4 In geval van verlenging van de levering is Volka gerechtigd maar niet verplicht om binnen de verlengingstermijn gelijkwaardige zaken te leveren als overeengekomen met de Klant of om mislukte leveringen te vervangen door goederen van derden van gelijke waarde en kwaliteit.
4.5 Indien Afnemer in gebreke is met enige verplichting uit de overeenkomst met Volka, dan is Volka gerechtigd de levering met hetzelfde aantal dagen uit te stellen als Afnemer achterstallig was, naast een redelijke termijn om passende regelingen te treffen. Volka is tevens gerechtigd haar eigen verplichtingen op te schorten zolang Klant in verzuim is. In het geval dat de klant onderworpen wordt aan de faillissementswet, kan Volka ofwel alle verplichtingen opschorten of verdere leveringen annuleren; enig verlies of enige schade geleden door het in gebreke blijven van de Klant is voor rekening van de Klant.
4.6 Vanwege toepasselijke E.U. wet Volka is gerechtigd de Klant te verzoeken om naar behoren gecertificeerde kopieën van douanedocumenten, waarmee wordt verklaard dat de door Volka geleverde goederen in het vrije verkeer zijn gebracht in het land van bestemming buiten de EU. Klant zal deze documenten op eerste verzoek van Volka overhandigen.

 

Onderzoek en conformiteit met specificaties
5.1 Bij levering dient de klant de goederen te onderzoeken en na te gaan of de geleverde goederen aan alle contractuele vereisten voldoen.
5.2 Klachten over de geleverde goederen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen Volka binnen zeven (7) dagen na de leveringsdatum en binnen zeven (7) dagen vanaf de datum van ontdekking van enige non-conformiteit van de goederen te bereiken. Het gebruik van de goederen wordt beschouwd als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en een afstand van alle aanspraken op de goederen.
5.3 Naar behoren gespecificeerde klachten laten de verplichting van de klant om de prijs voor de goederen te betalen onverlet. Na ontvangst van een melding van gebrek is Volka gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten totdat de klachten zijn onderzocht en vastgesteld dat deze ongegrond en / of weerlegd zijn of totdat het gebrek volledig is verholpen.

 

Recht op teruggave

6.1 Bij bestelling bij Volka geldt een afkoelingsperiode van 30 kalenderdagen na levering, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door Volka. De Klant heeft het recht om de geleverde goederen te retourneren onder de volgende voorwaarden:

(i) de goederen mogen niet zijn beschadigd. De originele verpakking moet beschikbaar zijn;
(ii) de goederen moeten in staat zijn om door Volka te worden doorverkocht;
(iii) na ontvangst van de geretourneerde goederen door Volka, wordt de bestelling geannuleerd. Elk bedrag dat reeds door de klant is betaald, wordt binnen 30 dagen na annulering teruggestort op de rekening van de klant vanaf de oorspronkelijke betaling.
(iv) annulering van bestellingen moet schriftelijk aan Volka worden gedaan.

De volgende goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het retourrecht:
1. Goederen besteld voor zakelijke projecten;
2. Op maat gemaakte goederen. Dergelijke speciaal bestelde en / of op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geretourneerd

 

Overgang van risico en eigendom

7.1 Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op de Klant.
7.2 Indien levering van goederen wordt opgeschort in afwachting van betaling door Afnemer, zullen ook goederen waarvan de levering ten onrechte is afgekeurd of niet door Afnemer is geaccepteerd, door Volka voor rekening en risico van Afnemer worden bewaard en opgeslagen.
7.3 De eigendom van de goederen gaat niet over op de Klant en de volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft bij Volka, tenzij en totdat Volka de volledige betaling voor de goederen heeft ontvangen, inclusief alle secundaire kosten, zoals rente, overliggeld, lasten, onkosten, et cetera.
7.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst met Afnemer is Volka, onverminderd eventuele overige rechten van Volka, gerechtigd onmiddellijke herlevering te verlangen van de zaken waarop zij een beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud.
7.5 Totdat de betaling voor de goederen heeft plaatsgevonden, heeft de klant het recht om de goederen uitsluitend te gebruiken voor zover dit vereist is in zijn normale bedrijfsuitoefening, en zal hij, voor zover mogelijk,

(i) de goederen gescheiden houden, duidelijk herkenbaar als goederen van Volka;
(ii) Volka onmiddellijk op de hoogte te stellen van claims van derden die van invloed kunnen zijn op de goederen; en
(iii) de goederen voldoende verzekeren.

 

Aansprakelijkheid

8.1 Indien aansprakelijkheid van Volka komt vast te staan, is die aansprakelijkheid beperkt tot het verlies of de schade die voorzienbaar was op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam tot een maximumbedrag gelijk aan de met Volka overeengekomen koopprijs. Volka is in geen geval aansprakelijk jegens de Klant voor enige andere vorm van speciale, incidentele, directe of indirecte, gevolg- of punitieve schade of verlies, kosten of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot schade gebaseerd op verlies van goodwill, verlies van zaken, verlies van verkoop of winst, werkonderbreking, productiestoring, waardevermindering van andere goederen of anderszins en hetzij voortvloeiend uit of in verband met schending van garantie, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins.

 

Afstand

9.1 Het nalaten van Volka om enige bepaling van deze voorwaarden op enig moment af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van Volka's rechten om te handelen of om een dergelijke voorwaarde of voorwaarde af te dwingen.

 

Beperking van actie

10.1 De Klant mag geen actie ondernemen tenzij de Klant Volka eerst schriftelijk op de hoogte stelt van enige claim die tegen Volka zou bestaan binnen dertig (30) dagen nadat de klacht van de gebeurtenis voor het eerst bij de Klant bekend werd en een actie door de Klant binnen twaalf ( 12) maanden na een dergelijke kennisgeving.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

11.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
11.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.3 De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG), gesloten te Wenen op 11 april 1980, is uitgesloten.

 

Naleving van wetten en normen

12.1 Volka doet geen belofte of verklaring dat de goederen zullen voldoen aan enige wet, verordening, regelingscodes of norm ("wetten en normen"), tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van Volka of in de specificaties. De goederen kunnen onderworpen zijn aan vereisten of beperkingen op grond van wetten en normen in het land van levering van de goederen. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor:

(i) te zorgen voor naleving van alle wetten en normen die verband houden met het beoogde gebruik van de goederen; en
(ii) het verkrijgen van alle benodigde goedkeuringen, vergunningen of toestemmingen voor dergelijk gebruik.

 

Intellectueel eigendom

13.1 De verkoop van goederen aan de klant brengt geen enkele licentie of recht onder enige intellectuele eigendomsrechten met zich mee met betrekking tot de samenstellingen en / of toepassingen van de goederen, en de klant aanvaardt uitdrukkelijk alle risico's van enige inbreuk op intellectuele eigendom als gevolg van de invoer en / of gebruik van de goederen, al dan niet in combinatie met andere materialen of bij enige bewerking.

 

Maak je eigen 3D Papercraft model met een alles-in-één DIY pakket